Adatkezelési tájékoztató

Polima Kft. https://polima.hu/

Hatályos: 2023. május 12. napjától

I. Bevezetés

POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1. szám alatti gazdasági társaság, mint Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója tartalmazza önök, mint érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
Jelen adatkezelési tájékoztató a https://polima.hu/ oldallal, ott elérhető webáruház használatával, a vállalkozás direktmarketing tevékenységével, közösségi oldalainak követésével kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezeléséről, az azzal kapcsolatos jogairól ad az uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, így kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az Adatkezelő kötelezettségvállalása:
Vállalkozásunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos miden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.
Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.
Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak jogszabályban meghatározottak szerint és az ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.
Minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.
Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére a jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.
Tisztelettel:
POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Egyed Máté ügyvezető Adatkezelő

II. értelmező rendelkezések

(Fogalomtár) Fogalom Egyszerűsített (köznyelvi) megfogalmazás

érintett az a személy, akiről személyes adatokat kezel az adatkezelő, jelen esetben ez a személy ön.
Adatkezelő az a személy, aki személyes adatokat kezel önről, jelen esetben Vállalkozásunk.
Adatfeldolgozó az a személy, aki az adatkezelő nevében kezeli az ön személyes adatait.
Személyes adat ön személyére utaló bármilyen azonosító: pl. név, születési hely, idő, személyi azonosító, képmás, egészségügyi adat, stb.
Adatállomány önről és más érintettről kezelt adatok valamilyen szempont alapján rendszerezett csoportja.
Adatkezelés személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintés személyes adatokba, ilyen adatok felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, elérhetővé tétele, személyes adatok összeghangolása, összekapcsolása, azok korlátozása, törlése, megsemmisítése.
Adatfeldolgozás a személyes adatokon végzett bármilyen technikai művelet.
Címzett az a harmadik személy, aki részére az adatkezelő önről kezelt személyes adatokat továbbítja.
érintett hozzájárulása ön jogszabálynak megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása az adatkezelő részére a személyes adatainak kezelésére.
Harmadik fél adatkezelőn, érintetten, adatfeldolgozókon, vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazásában, megbízásában álló személyeken kívül álló személy.
Különleges adat ön politikai beállítottsága, vallási meggyőződése, egészségére vonatkozó információk.
Bűnügyi személyes adat az érintett volt-e büntetve, van-e ellene folyamatban büntetőeljárás, ide tartozik például az erkölcsi bizonyítvány is.

III. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

Az ön személyes adatainak Adatkezelője: POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő elérhetőségei:
Társaság neve: POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 08-09-005228
Adószáma: 11404491-2-08.
Statisztikai számjele: 11404491-1722-113-08.
Székhelye: 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1.
Postai levelezési címe: 9436 Fertőszéplak, Csordahajtó út 1.
Telefonszám: +36-20/386-1750
E-mail címe: info@higieniashop.hu

2. Online jelenlét

2.1. Weboldal: https://polima.hu/
Tárhelyszolgáltató: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tárhelyszolgáltató adószáma: 32056842-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-142004
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.hu

2.2. Facebook: HigieniaShop.hu - Higiéniai termékek a Polimától

2.3. Instagram: higieniashop.hu
A Vállalkozás Adatfeldolgozói :
Az Adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat Adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Adatfeldolgozó neve Elérhetősége Milyen tevékenységet lát el?
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság info@rackforest.hu
tárhelyszolgáltató
GLS Futárszolgálat Telefon: (+36 29) 886 700
Mobil: (+36 20) 890-0660
Email: info@gls-hungary.com házhozszállítás
OTP Mobil Kft. (Simplepay) https://simple.hu/kapcsolat/ bankkártyás fizetés
MailChimp https://mailchimp.com/contact/
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA hírlevélküldés

Tisztelettel tájékoztatjuk önt, hogy személyes adatait kizárólag az ön előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése során továbbítjuk harmadik személy részére.
A Munkavállalóink a munkavégzéshez, Adatfeldolgozóink a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig férnek hozzá az ön személyes adataihoz.

IV. Adatkezelés esetei

1. Kapcsolatfelvétel

1.1. Személyesen, telefonon, e-mailen, messengeren
- Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tevékenységünkről, érintettek kérdéseinek megválaszolása.
- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

1.2. https://polima.hu/weboldalon keresztül
- Az adatkezelés célja: A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy megrendelőink/leendő megrendelőink közvetlen kapcsolatot teremthessenek a kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóinkkal. A kapcsolatfelvételre az oldal jobb felső sarkában, a „Kapcsolat” fülre történő kattintással közvetlenül van lehetősége.
- A kezelt adatok köre: név, email cím,
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)
- Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

1.3. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése
- Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.
- Adatkezelés jogalapja: pályázó (érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok.
- Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 (egy) évig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

1.4. Nem természetes személy Vásárló/Potenciális Vásárló kapcsolattartójának személyes adatai
- Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó vevőkkel, potenciális vevőkkel való zavartalan üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vevő által megnevezett kapcsolattartó természetes személy személyes adatait. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében az adatkezelés célja annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.
- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
- Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy vevő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.
- Jogos érdek: Harmadik személy (vásárló) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése. Az Adatkezelő ugyanis ezen vevővel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.
- Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.
- Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az érintett hozzájárulása szükséges.
- Adatok forrása: nem természetes személy vevő, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

1.5. Nem természetes személy Partner/potenciális Partner kapcsolattartójának személyes adatai
- Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó partnerekkel (pl. beszállító, futárszolgálat) történő üzleti kapcsolattartás. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében az adatkezelés célja annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.
- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, munkakör.
- Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy partner jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.
- Jogos érdek: Harmadik személy (partner) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy partner által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése. Az Adatkezelő ugyanis e partnerekkel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.
- Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.
- Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az érintett hozzájárulása szükséges.
- Adatok forrása: nem természetes személy partner, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

2. Webáruház

2.1. Regisztráció
- Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban regisztráció után is lehet vásárolni. A regisztráció folyamata és szabályai az áSZF II.2.1. pontjában megismerhetőek. Célunk a regisztráció biztosításával az, hogy az érintettek számára gyorsabbá, kényelmessebbé, biztonságosabbá tegyük a webáruház használatát.
- Adatkezelés jogalapja: vevő/megrendelő (érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, mobil telefonszám, e-mail cím, jelszó.
- Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törlésének napjáig.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

2.2. Természetes személy vásárlók adatai
- Adatkezelés célja: Vállalkozásunk természetes személyek részére is értékesít termékeket, ebből kifolyólag a nálunk történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás céljából Vállalkozásunk kezeli a természetes személy vásárlók meghatározott személyes adatait.
Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a köztünk létrejött adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
- Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b).
- A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, mobil telefonszám, e-mail cím, jelszó; szállítási adatok esetén: ország, irányítószám, település, utca, házszám; számlázási adatok: számlaviselő formája (magánszemély, költségvetési szerv vagy cég) számlázási név, cég esetén adószám, ország, irányítószám, település, utca, házszám;
- Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.
- Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az érintett hozzájárulása szükséges.
Adattovábbítás az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére:
Társaságunk által üzemeltetett webáruház patnere az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által és a www.onlinepenztarca.hu oldalon működtetett ügyféljutalmazási rendszernek. Az online pénztárcáról az alábbi oldalon talál részletes tájékoztatást: https://www.onlinepenztarca.hu/.
Az érintett kifejezett hozzájárulása esetén Társaságunk bizonyos személyes adatait továbbíthatja az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az adattovábbítás alkalomszerű.
A társaság kizárólag az ön nevét és a vásárláskor, vagy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címét, valamint a vásárlás során keletkezett, jóváírandó kedvezmény összegéről küld információt az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egy darab aktiváló emailt küld ön részére, ha még nem regisztrált az oldalukon (https://www.onlinepenztarca.hu/) amely alapján 14 napig jogosult regisztrálni a kedvezményekért, ha a regisztráció nem történik meg 14 napon belül ONLINE GROUP Kft. törli a továbbított adatokat.
Online bankkártyás fizetés a Simplepay rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Vállalkozásunkhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, törzsszáma: 24386106.
- Adatok forrása: érintett.

2.3. értesítés készlethiányos termék elérhetőségéről
- Adatkezelés célja: Amennyiben készlethiányos terméket szeretne rendelni, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben az Adatkezelő e-mail útján tájékoztatja arról, ha készleten lesz a keresett árucikk.
- Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- Kezelt adatok köre: telefonszám, e-mail cím, név.
- Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés hiányában a kapcsolattartás kezdetétől számított 6 hónapig.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

2.4. Szavatossági, jótállási ügyek kezelése

2.4.1. Jogszabály szerint kötelezően (szavatossági vagy jótállási igényről készített jegyzőkönyvben) rögzítendő adatok
- Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése.
- Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet).
- A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, ideje, szállítási cím), a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás.
Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a szavatossági, jótállási igény kivizsgálásához szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a kifogást kivizsgálni, megválaszolni.
- Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni a vállalkozás.
- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.
- Adatok forrása: érintett.

2.4.2. Jogszabály szerint nem kötelező adatok (telefonszám, e-mail cím)
- Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése során a zavartalan kapcsolattartás biztosítása.
- Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- A kezelt adatok köre: érintett e-mail címe, telefonszáma
- Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, egyébként a jegyzőkönyv felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.
- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.
- Adatok forrása: érintett.

2.5. Panaszkezelés (írásban e-mailben, levélben, szóban)

2.5.1. Jogszabály szerint kötelezően (jegyzőkönyvben) rögzítendő adatok
- Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek az általunk értékesített termékkel, az értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az áSZF VII. pontjában talál részletes tájékoztatást.
- Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény).
- A kezelt adatok köre: név, cím, termék megnevezése és annak adatai, szükség szerint a számla adatai (vásárlás ideje, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése, szóbeli panasz esetén panasz azonosító száma.
Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott adatkezelés a Fogytv. szerinti panasz kivizsgálásához szükséges, amennyiben a kötelező adatok szolgáltatása elmarad, úgy nem tudjuk a panaszát kivizsgálni és érdemben megválaszolni.
- Az adatkezelés időtartama: A panaszt, arról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig vagyunk kötelesek őrizni.
- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.
- Adatok forrása: érintett.

2.5.2. Jogszabály szerint nem kötelező adatok (telefonszám, e-mail cím)
- Az adatkezelés célja: Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek az általunk értékesített termékkel, az értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a tevékenységünkkel és panaszt terjeszt elő a vállalkozással szemben, akkor a panaszt teljes körűen kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk az érintettet. A panaszkezelés folyamatáról az áSZF VII. pontjában talál részletes tájékoztatást.
- Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- A kezelt adatok köre: érintett e-mail címe, telefonszáma.
- Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, egyébként a jegyzőkönyv felvételétől számított három évig köteles megőrizni a vállalkozás.
- Adatok forrása: érintett.

2.6. Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások)
Nyereményjátékok, egyéb eseti adatkezelések adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozza meg a Vállalkozás az adott nyereményjáték jellegzetességeinek megfelelően azzal, hogy jelen adatkezelési tájékoztató a IV. fejezet kivételével alkalmazandó.

2.7. A vállalkozás direktmarketing tevékenysége folytán történő adatkezelés
- Az adatkezelés célja: A Vállalkozás direkt marketing tevékenységet folytat oly módon, hogy a honlapján - akár a regisztráció, akár rendelés, akár kizárólag böngészés során is - lehetőség van arra, hogy az érintett személyek feliratkozzanak a hírlevelére, amelyben az aktuális termékekről, akciókról, promóciókról tájékoztatja a feliratkozókat, azaz reklámokat küldünk el részükre.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja.
- A kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím.
- Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, a hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a jelen szabályzat III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén, az egyes hírlevelekben található „Leiratkozom a hírlevélről” gombra kattintással.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

2.8. A honlap látogatása
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, statisztika készítés és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.
- Az adatkezelés időtartama: maximum 60 nap.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

2.9. Cookie-k
A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját eszközén (számítógép, tablet, okostelefon, tv etc) merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az ön által látogatott és keresett Weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.
Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket, mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.
Különböző cookiek különböző célokat szolgálnak és amennyiben elfogadja a cookie-kat, azok az adott cookietól függően bizonyos ideig az ön eszközén kerülnek eltárolásra, hacsak ön nem törli azokat már korábban. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos cookie-k használatának mellőzése, azok fogadásának elutasítása a Weboldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót vagy jelszót sem jegyeznek meg.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.
Amennyiben ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait.

Cookie-k (sütik) törlése
Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, ezzel kapcsolatos információt böngészőtől függően az alábbi linkeken talál:
Süti beállítás az Internet Explorer-ben
Süti beállítás a Firefox-ban
Süti beállítás a Chrome-ban
Süti beállítás a Safari-ban

Alap Cookie-k (sütik)

 Az alap cookie-k (sütik) segítenek könnyen használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Megnevezés Domain Leírás Lejárat
Laravel_session onlinepenztarca.hu Azonosítja a felhasználó munkamentetét 1 év
_hjFirstSeen higieniashop.hu A Hotjar nyomonköveti a felhasználó útját a weboldalon. Nem tartalmaz semmilyen azonosítható információt. 30 perc
XSRF-TOKEN higieniashop.hu A "CSRF/XSRF-TOKEN" sütit az oldalon levő különböző űrlapok esetén használjuk és az ún. "Cross-Site Request Forgery" elleni védekezéshez szükséges. 1 év
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Információ tárolására szolgál az lms_analytics cookie-val való szinkronizálás idejéről a kijelölt országok felhasználói számára. 1 hónap
li_gc linkedin.com A vendég felhasználó hozzájárulásának tárolására szolgál a cookie-k nem alapvető célú használatához 6 hónap
_GRECAPTCHA google.com A Google reCAPTCHA végrehajtásakor beállít egy alap cookie-t (_GRECAPTCHA) kockázatelemzése céljából. 6 hónap

   
Statisztikai Cookie-k

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k (sütik) segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

Megnevezés Domain Leírás Lejárat
_ga Google Analytics Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon 2 év
_gat Google Analytics A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására 10 perc
_gid Google Analytics Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon 24 óra

Marketing Cookiek

A marketing cookiek-at (sütiket) a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Megnevezés Domain Leírás Lejárat
Facebook Pixel Code Facebook Facebook A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Változó – kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért
CONSENT Google.com Google cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint
20 év
1P_JAR google.com Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerin 30 nap
Facebook konverziós pixel Facebook A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Változó – kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért
UserMatchHistory linkedin.com Ez a süti a látogatók nyomon követésére szolgál, hogy relevánsabb hirdetések jelenjenek meg a látogató preferenciái alapján 1 hónap
bscookie linkedin.com A közösségi hálózati szolgáltatás, a LinkedIn használja a beágyazott szolgáltatások használatának nyomon követésére. 1 év
MR bing.com Ez egy Microsoft MSN elsődleges cookie, amelyet a webhely adatok belső mérésére használ 7 nap
CLID clarity.ms Ezt a cookie-t általában a Dstillery állítja be, hogy lehetővé tegye a médiatartalom megosztását a közösségi médiában. Ezenkívül információkat gyűjthet a webhely látogatóiról, amikor a közösségi médiát használják a meglátogatott oldal webhelytartalmának megosztására. 1 év
MUID bing.com Ezt a cookie-t széles körben használják a my Microsoft egyedi felhasználói azonosítóként. Beágyazott microsoft szkriptekkel állítható be. Különböző Microsoft-domain között szinkronizál, lehetővé téve a felhasználók nyomonkövetését.  1 év
_fbp higieniashop.hu A Meta a hirdetések nyomokövetésére, otimalizálására használja.  3 hónap
SRM_B c.bing.com Ez egy Microsoft MSN elsődleges cookie, amely biztosítja a webhely megfelelő működését. 1 év
_gcl_au higieniashop.hu A Google AdSense méri a hirdetési hatékonyságot a szolgáltatásaikat használó webhelyeken A Google AdSense méri a hirdetési hatékonyságot a szolgáltatásaikat használó webhelyeken
_uetsid higieniashop.hu Ezt a cookie-t a Bing használja annak meghatározására, hogy milyen hirdetések jelenjenek meg, amelyek relevánsak lehetnek a webhelyet böngésző végfelhasználó számára. 1 nap
_uetvid higieniashop.hu Ez a Microsoft Bing Ads által használt cookie, és egy nyomkövető cookie. Lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk olyan felhasználóval, aki korábban már meglátogatta webhelyünket 1 év
ANONCHK c.clarity.ms Ez a süti tájékoztatást ad arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott az említett webhely felkeresése előtt.  10 perc
MR c.clarity.ms Ez egy Microsoft MSN elsődleges cookie, amelyet a webhely adatok belső mérésére használ.  7 nap
IDE doubleclick.net Ezt a cookie-t a Doubleclick állítja be, és tájékoztatást ad arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a webhelyet, valamint minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott, mielőtt meglátogatta volna a webhelyet.  1 év
MUID clarity.ms Ezt a cookie-t használják a my Microsoft egyedi felhasználói azonosítóként. Beágyazott microsoft szkriptekkel állítható be. Különböző Microsoft-domain között szinkronizál, lehetővé téve a felhasználók nyomonkövetését.  1 év


Facebook Pixel és konverzió követő: Ezen süti segítségével tudunk személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni a Facebook közösségi oldal felületein. változó, marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé.
A szolgáltatással, illetve a cookie-k érvényességi ideje kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

A weboldal által aktuálisan használt cookiekat itt találja:

https://cookie-script.com/quick-report?identifier=d4a10551ae6e1a0c08997b4465daa37b
- Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, statisztika készítése.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
- Az adatkezelés időtartama: A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a gépre helyileg és időszakosan, törlés hiányában legfeljebb a fenti táblázatban megjelölt időben.
- Adattovábbítás: nem történik.
- Adatok forrása: érintett.

3. Közösségi média
3.1. Az Adatkezelő Facebook oldalának követése
- Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Facebook üzleti oldalt tart fenn, amelyet az egyes felhasználók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az érintett nyilvános oldalának adatai.
- A kezelt adatok köre: Az érintett Facebook oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).
- Adatok forrása: érintett.
- Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Facebook szabályozása is vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli, kérelem hiányában a közzétételtől számított 5 (öt) éven belül.
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable
3.2. Az Adatkezelő Instagram oldalának követése
- Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Instagram oldalt tart fenn, amelyet az egyes felhasználók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az érintett nyilvános oldalának adatai.
- A kezelt adatok köre: Az érintett Instagram oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).
- Adatok forrása: érintett.
- Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Instagram szabályozása is vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli, kérelem hiányában a közzétételtől számított 5 (öt) éven belül.
Az instagram adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
3.3. Az Adatkezelő TikTok oldalának követése
- Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából TikTok oldalt tart fenn, amelyet az egyes felhasználók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az érintett nyilvános oldalának adatai.
- A kezelt adatok köre: Az érintett TikTok oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).
- Adatok forrása: érintett.
- Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a TikTok szabályozása is vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli, kérelem hiányában a közzétételtől számított 5 (öt) éven belül.
A TikTok adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU
3.4 Az Adatkezelő Linkedin oldalának követése
- Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének, elérhetőségeinek ismertetése, hirdetése céljából Linkedin oldalt tart fenn, amelyet az egyes felhasználók követhetnek. Az oldal kedvelése, követése esetén az Adatkezelő számára megismerhetővé válnak az érintett nyilvános oldalának adatai.
- A kezelt adatok köre: Az érintett Linkedin oldalon regisztrált neve, nyilvánosságra hozott személyes adatai, profilképe.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a).
- Adatok forrása: érintett.
- Az adatok forrása, azok kezelése, az átadás módja és annak jogalapja, adatkezelés időtartama, módja, adatok törlési és módosítási lehetőségei: Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelésre a Linkedin szabályozása is vonatkozik. Az Adatkezelő a közösségi oldaláról a kommenteket az érintett kérelme (hozzájárulás visszavonása) esetén törli, kérelem hiányában a közzétételtől számított 5 (öt) éven belül.
A Linkedin adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
4. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről
Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az érintett (ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatja önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

V. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő papír alapon, illetve elektronikusan végzi.
A papíralapú adattárolás az irattárban, zárható iratszekrényekben történik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.
Az elektronikusan történő adatkezelés a szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

VI. érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában önt az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáférési jog
Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:
- adatkezelés célja;
- személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az ön személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
- az ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
- tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;
- panasz benyújtásának joga;
- amennyiben az adatokat nem öntől kapta, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát kérése esetén az ön rendelkezésére bocsátja.
2. Helyesbítéshez való jog
Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.
3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az önre vonatkozó személyes adatokat
A személyes adatok az alábbi esetekben is törlésre kerülnek:
- abból a célból, amelyből az adatkezelés megtörtént a személyes adataira már nincs szükség;
- ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;
- az ön személyes adatait jogellenesen kezelte;
- az ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Korlátozáshoz való jog
Kérésre az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:
- ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, de ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége az ön személyes adataira, ennek ellenére ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az Adatkezelő által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az ön jogos indokaival szemben).
Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja önt.
Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az ön hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5. Tiltakozáshoz való jog
ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az ön hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítse. Ez esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az Adatkezelő az ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult kérni az ön által az Adatkezelő részére megadott adatok ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

7. Visszavonáshoz való jog
Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
8. Adatkezelő eljárása
Az Adatkezelő az ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül a kérelemnek megfelelő formátumban - kivéve ha ön másképp kéri - köteles teljesíteni a tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az ön kérelmével kapcsolatban, akkor ön a jelen tájékoztató VIII. pontjában meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.
A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.
A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy önt nem állt módjában azonosítania.
Amennyiben az ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell önt, így ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.

VII. Jogorvoslat

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az ön személyes adatainak kezelése során az ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A felügyeleti hatóság döntésével szemben önt megilleti a jogorvoslati jog.
2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
ön jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.
A pert ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a https://birosag.hu/ weboldalán.
Kérjük önöket, hogy amennyiben a fenti eljárásokat kezdeményezné, úgy küldje el részünkre is panaszát a III. fejezetben megadott elérhetőségeink egyikén, igyekezni fogunk orvosolni problémáját. 

VIII. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Amennyiben ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.
Előfordulhat, hogy az Adatkezelő önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést ön köteles biztosítani és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.
Például, ha ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).
Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.
Jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén kapcsolatba léphet velünk.

IX. Alkalmazandó jogszabályok
AZ EURóPAI PARLAMENT éS A TANáCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Request a quote